Témy inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín:

 

Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

  • Možnosti implementácie mentoringu do školských zariadení (s prihliadnutím na jednotlivé typy), roviny a možnosti využívania, jeho hranice a obmedzenia.
  • Možnosti realizácie mentoringu ako formy podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ - mentoring v rôznych podobách adaptácie, mentoring ako podpora kariérneho postupu,  mentoring ako spôsob udržania a rozvoja kompetencií.
  • Vzťah mentoringu a kvality školy - implementácia mentoringu ako determinant zvyšovania kvality školy a školského zaradenia.
  •  Využívanie špecifických typov mentoringu v školských zariadeniach - kolegiálny, tímový, v dobrovoľníctve, v poradenstve, v medzigeneračnom učení, a i.

 

Možnosti využívania koučingu ako nástoja podpory profesijného rastu

  • Možnosti využívania koučingu ako možného spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ, riešenia problémov, konfliktných situácií, stanovovanie cieľov a vízií a pod.
  • Využitie koučingu ako prostriedku podpory kritického myslenia.
  • Vyžívanie techník koučingu ako bilančný kruh, priamka, vizualizácia a i, pri riešení problémov, vo vzdelávacom procese a ako podpora profesijného rastu PZ a OZ.
  • Hranice, možnosti a spôsoby využívania koučingu a jeho prvkov v rámci vekového rozhrania klientov koučingu.