Povinné aktualizačné vzdelávania

podľa zák. č. 138/2019 Z.z

Vážení p. riaditeľky, p. riaditelia a ostatní kolegovia,

zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch pridal školám a školským zariadeniam povinnosť všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať aktualizačné vzdelávanie § 87, bod. 10 (20 hodín raz za dva roky). Na základe § 57, bodu 4 tohto zákona môžu školy a ostatné školské zariadenia pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania a to v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.

My Vám ponúkame vysoko kvalitné a moderné vzdelávanie 

 

Téma aktualizačného vzdelávania v rozsahu 20 hodín:

 

Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania

 

pozrite si ukážku

Naša firma ProSchool s.r.o. má na realizáciu vzdelávania potrebnú akreditáciu a za minulý školský rok vyvzdelávala viac ako tisíc pedagogických, resp. odborných zamestnancov.  Garantom vzdelávania je dekan pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. Vzdelávame najmodernejším spôsobom, akým je to vôbec možné, a to kombinovane (prezenčne - osobne a dištančne – z pohodlia domova), prípadne len dištančne. Pri dištančnom vzdelávaní je celý obsah vzdelávania natočený v štúdiu a prístupný online formou vzdelávacích videí. Ide o najefektívnejší a najmodernejší spôsob učenia sa vôbec - vidíte video, počujete ho a ešte aj čítate vložený text. Je to veľmi jednoduché a zvládli to doteraz všetci kolegovia, stačí len spustiť video, nič iné technicky zvládať nemusíte. Videá absolventom ostanú aj po ukončení vzdelávania prístupné.

Odporúčame nami ponúkané vzdelávanie zaradiť do Vášho plánu profesijného rozvoja.

Všetky školy a školské zariadenia si môžu vybrať z dvoch foriem vzdelávania:

1. Vzdelávanie dištančné         

Online vzdelávací program - šetrí sa čas aj peniaze

Zamestnanci sa vzdelávajú z pohodlia domova. Obsah aktualizačného vzdelávania dostane každý jeden zamestnanec v online videách. Pozrie si ho napr. na mobilnom telefóne, v tablete, ale aj klasicky na počítači. Do učenia je zapojených viac zmyslov – zamestnanec vidí, počuje a číta – dôležité texty sú do videí vložené. Ukončenie vzdelávania je realizované vyplnením krátkeho online testu. 

2. Vzdelávanie kombinované

Prezenčne 5 hodín a dištančne 15 hodín

Aktualizačné vzdelávanie lektorujeme priamo vo vašom zariadení, teda osobne a zároveň celé vzdelávanie Vám zostane nahrané v online vzdelávacích videách.

Termín prezenčného vzdelávania si dohodneme telefonicky.

Kontakt: PaedDr. Marian Majzlík, PhD,                    0908 558 306