Povinné aktualizačné vzdelávania

podľa zák. č. 138/2019 Z.z

Vážení p. riaditeľky, p. riaditelia a ostatní kolegovia,

zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch pridal školám a školským zariadeniam povinnosť všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať aktualizačné vzdelávanie. V dôvodovej správe k zákonu 138/2019 Z. z. je presne uvedené nasledovné - "Pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zavádza nová povinnosť absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 20 hodín za dva školské roky, pričom aktualizačné vzdelávanie sa prioritne zameriava na potreby zriaďovateľa, školy a školského zariadenia a jeho poskytovateľom je škola alebo školské zariadenie".

My Vám ponúkame vysoko kvalitné a moderné vzdelávanie 

 

Téma aktualizačného vzdelávania v rozsahu 20 hodín:

 

Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania

 

pozrite si ukážku

S realizáciou aktualizačného vzdelávania Vám radi pomôžeme. Naša spoločnosť ProSchool s.r.o.  za minulý školský rok vyvzdelávala viac ako tisíc pedagogických, resp. odborných zamestnancov. Garantom vzdelávania je dekan pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. Vzdelávame najmodernejším spôsobom, akým je to vôbec možné, a to kombinovane (prezenčne - osobne a dištančne – z pohodlia domova), prípadne len dištančne. Pri dištančnom vzdelávaní je celý obsah vzdelávania natočený v štúdiu a prístupný online formou vzdelávacích videí. Ide o najefektívnejší a najmodernejší spôsob učenia sa vôbec - vidíte video, počujete ho a ešte aj čítate vložený text. Je to veľmi jednoduché a zvládli to doteraz všetci kolegovia, stačí len spustiť video, nič iné technicky zvládať nemusíte. Videá absolventom ostanú aj po ukončení vzdelávania prístupné. 

Pozor - Aktualizačné vzdelávanie musí byť zabezpečené aj pre nového zamestnanca v priebehu školského roka. V tomto prípade Vám starosť odpadá, pretože to prostredníctvom dištančného vzdelávania spravíme za Vás.

Vzdelávanie je vhodné aj pre materské školy , CVČ, ZUŠ, poradenské zariadenia, Centrum pre deti a rodiny (detský domov) - častá otázka.

Odporúčame nami ponúkané vzdelávanie zaradiť do Vášho plánu profesijného rozvoja.

Všetky školy a školské zariadenia si môžu vybrať z dvoch foriem vzdelávania:

1. Vzdelávanie dištančné         

Online vzdelávací program - šetrí sa čas aj peniaze

Zamestnanci sa vzdelávajú z pohodlia domova. Obsah aktualizačného vzdelávania dostane každý jeden zamestnanec v online videách. Pozrie si ho napr. na mobilnom telefóne, v tablete, ale aj klasicky na počítači. Do učenia je zapojených viac zmyslov – zamestnanec vidí, počuje a číta – dôležité texty sú do videí vložené. Ukončenie vzdelávania je realizované vyplnením krátkeho online testu. 

2. Vzdelávanie kombinované

Prezenčne 5 hodín a dištančne 15 hodín

Aktualizačné vzdelávanie lektorujeme priamo vo vašom zariadení, teda osobne a zároveň celé vzdelávanie Vám zostane nahrané v online vzdelávacích videách.

Termín prezenčného vzdelávania si dohodneme telefonicky.

Kontakt: PaedDr. Marian Majzlík, PhD,                    0908 558 306

Pre bližšie informácie, kalkuláciu ceny a objednanie nás kontaktujte:

PaedDr. Marian Majzlík, PhD. tel.: 0908 558 306,   emial: marianmajzlik@gmail.com