Vzdelávanie pre školy

 

 

Mentoring v školskom prostredí

Vzdelávanie je určené špeciálne pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na rôznych kariérnych stupňoch či pozíciách. Mentoring patrí v súkromnom sektore medzi veľmi významné rozvojové a vzdelávacie techniky, avšak v prostredí školy sa  prakticky nevyužíva. Pritom na základe najmä zahraničných skúseností vieme, že má najmä pozitívne efekty na profesijný rozvoj učiteľov a ostatných zamestnancov škôl, je vhodnou formou vzdelávania, dá sa implementovať do adaptačného vzdelávania, a môže byť formou podpory kolegiálneho učenia sa na pracovisku. Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu s mentoringom a jeho využitím špecificky v školskom prostredí na troch úrovniach. A to v rovine nadriadený -  podriadený, kolega - kolega, a učiteľ - žiak.

Obsah vzdelávacieho programu je zameraný na teóriu mentoringu, na rolu pedagogického a odborného zamestnanca ako mentora, na realizáciu a proces mentoringu, a na výhody zavádzania do školského prostredia.

Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je vhodné pre všetky skupiny pedagogických a odborných zamestnancov rôznych kariérnych stupňov a pozícií.

Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám školy alebo školského zariadenia

 

Koučing v školskom prostredí

Koučing je dnes považovaný za veľmi významnú rozvojovú aktivitu. Pokiaľ sa vykonáva správne, má aj veľmi vysoké pozitívne účinky na pracovný život, na profesijný rozvoj, ale aj na pohodu na pracovisku, na zosúladenie pracovného a osobného života, a na mnoho iného. Učitelia, ale aj ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci škôl patria k ohrozeným skupinám v podliehaní syndrómu vyhorenia, najmä ich náročnosťou práce. A práve koučing je cesta ako tomuto predchádzať. Tento kurz vás oboznámi s teóriou koučingu, s jeho pozitívnymi efektmi,  s možnosťami realizácie špecificky v školskom prostredí, a s návodom, ako na to. Prijatie informácií a zavádzanie postupov do vášho pracovného života spríjemní nielen vašu prácu, ale bude mať pozitívny dopad aj na vašu subjektívnu pohodu a v konečnom dôsledku sa to pozitívne odzrkadlí vo vašom prístupe k žiakom a študentom.

 Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je vhodné pre všetky skupiny pedagogických a odborných zamestnancov rôznych kariérnych stupňov a pozícií.

Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám školy alebo školského zariadenia

 

Time management ako prevencia syndrómu vyhorenia

Učitelia, ale aj ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci škôl patria k skupine, ktorá je najväčšmi ohrozená syndrómom vyhorenia. "Vyhorenie" je komplexný problém, avšak jedna z ciest jeho predchádzania je riadenie vlastného času, čiže time management. Cieľom tohto kurzu je predstaviť techniky a možnosti riadenia času, určovanie si priorít, hľadanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, a tým predchádzať najmä  časovému stresu a jeho negatívnym dopadom na osobnosť a prežívanie človeka. Počas kurzu sa budeme venovať aj otázkam sebareflexie, psychohygieny a zvládaniu záťažových situácií, s dôrazom na individualitu a jedinečnosť účastníkov kurzu, pretože každý jeden človek je jedinečný, a preto sú možnosti riadenia času a predchádzania syndrómu vyhorenia veľmi individuálne.

Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je vhodné pre všetky skupiny pedagogických a odborných zamestnancov rôznych kariérnych stupňov a pozícií.

Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám školy alebo školského zariadeni

 

Vplyv myslenia, komunikácie a medziľudských vzťahov na uplatnenie sa učiteľa v zamestnaní

Učitelia, ale aj ostatní pedagogickí či odborní zamestnanci škôl sú preťažení, až vytrápení rôznymi vzdelávaniami, ale tomu, ako môže myslenie ovplyvniť náš profesijný a súkromný život, ako správne štylizovať komunikáciu so žiakmi, ako vytvárať vzťahy so žiakmi, kolegami, nadriadenými a podriadenými, sa dostatočná pozornosť nevenuje. Pritom získanie uvedených zručností je základ úspechu učiteľa v zamestnaní, základ úspechu zástupcu riaditeľa, ale aj samotného riaditeľa školy. Najväčší benefit získavajú v konečnom dôsledku samotní žiaci. Pripravení učitelia s ľahkosťou so žiakmi komunikujú, podsúvajú informácie spôsobom, ktorý je efektívny a zároveň pomáha budovať správnu hierarchiu hodnôt. Milí učitelia, po absolvovaní nášho školenia sa zmení Váš pohľad na veci okolo Vás a možno to znie neuveriteľne, ale pracovný a súkromný život začnete žiť s väčšou ľahkosťou...

Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je vhodné pre všetky skupiny pedagogických a odborných zamestnancov rôznych kariérnych stupňov a pozícií.

 Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám školy alebo školského zariadenia

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.