Vzdelávanie pre školy

1. Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie je orientované na Inovatívne využívanie mentoringu a koučingu v školskom prostredí a jeho obsahový rámec je vymedzený nasledovne:

 • Možnosti implementácie mentoringu do školských zariadení (s prihliadnutím na jednotlivé typy), roviny a možnosti
  využívania, jeho hranice a obmedzenia.
 • Možnosti realizácie mentoringu ako formy podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ - mentoring v
  rôznych podobách adaptácie, mentoring ako podpora kariérneho postupu, mentoring ako spôsob udržania a rozvoja
  kompetencií.
 • Vzťah mentoringu a kvality školy - implementácia mentoringu ako determinant zvyšovania kvality školy a
  školského zaradenia.
 • Ďalší rozvoj špecifických mentorských kompetencií (orientované na kompetencie andragogické, mentorské,
  kognitívne, sociálne a osobnostné).
 • Využívanie špecifických typov mentoringu v školských zariadeniach - kolegiálny, tímový, v dobrovoľníctve, v
  poradenstve, v medzigeneračnom učení, a i.
 • Prepojenie mentoringu a akčného výskumu.
 • Prepojenie mentoringu a koučingu (využívanie koučovacích stratégií a prvkov koučingu počas realizácie
  mentoringu).
 • Možnosti využívania koučingu ako možného spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ, riešenia
  problémov, konfliktných situácií, stanovovanie cieľov a vízií a pod.
 • Využitie koučingu ako prostriedku podpory kritického myslenia.
 • Vyžívanie techník koučingu ako bilančný kruh, priamka, vizualizácia a i, pri riešení problémov, vo vzdelávacom
  procese a ako podpora profesijného rastu PZ a OZ.
 • Hranice, možnosti a spôsoby využívania koučingu a jeho prvkov v rámci vekového rozhrania klientov koučingu.

 

Informácie k inovačnému vzdelávaniu nájdete tu.

2. Aktualizačné vzdelávanie

Informácie k aktualizačnému vzdelávaniu nájdete tu.

3. Ostatné vdelávania pre školy a školské zariadenia

Všetky ostatné vzdelávania, ktoré ponúkame sú zamerané na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Prinášajú predovšetkým prospech v podobe získaných informácií. Tieto vzdelávania nemôžu byť realizované ako inovačné alebo aktualizačné vzdelávania.

Podnetná komunikácia v škole s cvičeniami na rovnomerné využívanie pravej a ľavej mozgovej hemisféry

(Marian Majzlík, Peter Živý)

Prostredníctvom podnetnej komunikácie vieme kolegov, žiakov, ale aj rodičov v komunikácii podporiť alebo naopak, utlmiť. Na vzdelávaní sa naučíme komunikovať so všetkými aktérmi takým spôsobom, aby sme im umožňovali zdravo sa profesijne a osobnostne vyvíjať. Odovzdáme si praktické typy a triky, ktoré sú využiteľné v každodennej realite školy a školských zariadení. (Marian Majzlík)

Medzi veľmi účinné postupy podpory a zachovania prirodzeného vnímania a učenia sa žiakov v školách patria cvičenia na rovnomerné využívanie a rozvoj pravej i ľavej hemisféry. Jedna aj druhá hemisféra má svoju nezastupiteľnú funkciu pri učení sa, vyjadrovaní, seba vyjadrovaní, ale aj schopnosti vedieť informácie analyzovať, syntetizovať, vnímať podnety komplexne atď. Správne využitie ich potenciálu uľahčuje žiakom učenie. Celkovo vedie k subjektívne šťastnému prežívanému  života žiakov v školách. Na vzdelávaní sa veľa hýbeme, skáčeme, naháňame sa, tlieskame, improvizujeme, aby sme v sebe mohli znovu oživiť náš základný stav – stav hravosti, spontánnosti, prirodzenosti a bytia v prúde. Prepojením myslenia, cítenia a pohybu nášho tela nachádzame nový stav celistvosti.

 

S uvedenými informáciami a praktickými cvičeniami účastníkov vzdelávania oboznámi priekopník intuitívnej pedagogiky na Slovensku – Peter Živý.

Mentoring v školskom prostredí

Vzdelávanie je určené špeciálne pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na rôznych kariérnych stupňoch či pozíciách. Mentoring patrí v súkromnom sektore medzi veľmi významné rozvojové a vzdelávacie techniky, avšak v prostredí školy sa  prakticky nevyužíva. Pritom na základe najmä zahraničných skúseností vieme, že má najmä pozitívne efekty na profesijný rozvoj učiteľov a ostatných zamestnancov škôl, je vhodnou formou vzdelávania, dá sa implementovať do adaptačného vzdelávania, a môže byť formou podpory kolegiálneho učenia sa na pracovisku. Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu s mentoringom a jeho využitím špecificky v školskom prostredí na troch úrovniach. A to v rovine nadriadený -  podriadený, kolega - kolega, a učiteľ - žiak.

Obsah vzdelávacieho programu je zameraný na teóriu mentoringu, na rolu pedagogického a odborného zamestnanca ako mentora, na realizáciu a proces mentoringu, a na výhody zavádzania do školského prostredia.

 

Koučing v školskom prostredí

Koučing je dnes považovaný za veľmi významnú rozvojovú aktivitu. Pokiaľ sa vykonáva správne, má aj veľmi vysoké pozitívne účinky na pracovný život, na profesijný rozvoj, ale aj na pohodu na pracovisku, na zosúladenie pracovného a osobného života, a na mnoho iného. Učitelia, ale aj ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci škôl patria k ohrozeným skupinám v podliehaní syndrómu vyhorenia, najmä ich náročnosťou práce. A práve koučing je cesta ako tomuto predchádzať. Tento kurz vás oboznámi s teóriou koučingu, s jeho pozitívnymi efektmi,  s možnosťami realizácie špecificky v školskom prostredí, a s návodom, ako na to. Prijatie informácií a zavádzanie postupov do vášho pracovného života spríjemní nielen vašu prácu, ale bude mať pozitívny dopad aj na vašu subjektívnu pohodu a v konečnom dôsledku sa to pozitívne odzrkadlí vo vašom prístupe k žiakom a študentom.

 

Time management ako prevencia syndrómu vyhorenia

Učitelia, ale aj ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci škôl patria k skupine, ktorá je najväčšmi ohrozená syndrómom vyhorenia. "Vyhorenie" je komplexný problém, avšak jedna z ciest jeho predchádzania je riadenie vlastného času, čiže time management. Cieľom tohto kurzu je predstaviť techniky a možnosti riadenia času, určovanie si priorít, hľadanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, a tým predchádzať najmä  časovému stresu a jeho negatívnym dopadom na osobnosť a prežívanie človeka. Počas kurzu sa budeme venovať aj otázkam sebareflexie, psychohygieny a zvládaniu záťažových situácií, s dôrazom na individualitu a jedinečnosť účastníkov kurzu, pretože každý jeden človek je jedinečný, a preto sú možnosti riadenia času a predchádzania syndrómu vyhorenia veľmi individuálne.

 

Vplyv myslenia, komunikácie a medziľudských vzťahov na uplatnenie sa učiteľa v zamestnaní

Učitelia, ale aj ostatní pedagogickí či odborní zamestnanci škôl sú preťažení, až vytrápení rôznymi vzdelávaniami, ale tomu, ako môže myslenie ovplyvniť náš profesijný a súkromný život, ako správne štylizovať komunikáciu so žiakmi, ako vytvárať vzťahy so žiakmi, kolegami, nadriadenými a podriadenými, sa dostatočná pozornosť nevenuje. Pritom získanie uvedených zručností je základ úspechu učiteľa v zamestnaní, základ úspechu zástupcu riaditeľa, ale aj samotného riaditeľa školy. Najväčší benefit získavajú v konečnom dôsledku samotní žiaci. Pripravení učitelia s ľahkosťou so žiakmi komunikujú, podsúvajú informácie spôsobom, ktorý je efektívny a zároveň pomáha budovať správnu hierarchiu hodnôt. Milí učitelia, po absolvovaní nášho školenia sa zmení Váš pohľad na veci okolo Vás a možno to znie neuveriteľne, ale pracovný a súkromný život začnete žiť s väčšou ľahkosťou...