„Našim cieľom je pomôcť Vám efektívne rozvíjať Vašu organizáciu prostredníctvom vzdelávania zamestatncov, ale aj vedúcich pracovníkov. Poskytujeme priamu vzdelávaciu činnosť, online vzdelávanie, ale aj konzultácie a individuálne poradenstvo. Len kvalitný pracovný tím s dobrým vedením môže dlhodobo a perspektívne zabezpečovať efektívny chod spoločnosti. Veríme, že šťastný a spokojný zamestnanec je výkonnejším a produktívnejším zamestnancom, čo prináša osoh pre všetkých zainteresovaných."

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Lektori

PaedDr. Marian Majzlík, PhD.

Moje profesijné pôsobenie je zamerané na vedenie a riadenie ľudí. Tejto oblasti som sa venoval aj v absolvovanom doktorandskom štúdiu, ktorého výskumné výsledky sú publikované na Slovensku a v zahraničí. Ich závery sú uplatniteľné v širokom spektre súkromného, štátneho a verejného sektora.

Inštitucionálne som sa roky vzdelával aj v otázkach komunikácie, vplyvu myslenia na komunikáciu, na vzťahy, na motiváciu zamestnávateľa a zamestnanca.

Získané vedomosti uplatňujem priamo v praxi. Zastával som rôzne riadiace funkcie vo verejnom a v súkromnom sektore, a v niektorých som činný aj v súčasnosti. Svoje skúsenosti s radosťou odovzdávam spolu s ostatnými lektormi pôsobiacimi v spoločnosti ProSchool našim klientom.

Aktívne sa snažím prispieť k tomu, aby naši klienti mali nie len teoretické vedomosti, ale hlavne, aby ich vedeli využiť v praxi. Spojenie teórie s praxou prináša nevyčísliteľný úžitok všetkým zainteresovaným stranám.

PaedDr. Viktória Pančíková, PhD.

Moje profesijné smerovanie je zamerané na aktívne lektorovanie, vytváranie programov
a obsahov rôznych vzdelávaní.

Aktuálne som taktiež garantkou vzdelávacích programov zameraných na využívanie mentoringu a koučingu v školskom prostredí. Príležitostne prednášam študentom pedagogiky a andragogiky na vysokých školách ako odborník z praxe.

Magisterské, doktorandské a doktorské štúdium som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici v odbore Andragogika a Učiteľstvo a pedagogické vedy. Počas štúdií som
venovala prioritne problematike adaptačného vzdelávania, motivácie, a v nepodsednom rade
mentoringu. Oblasť vzdelávania dospelých ma zaujíma nielen na praktickej, ale aj na
vedeckej úrovni, o čom svedčí aj moja publikačná činnosť a pravidelná účasť na vedeckých
konferenciách.

Aktuálne, okrem spoločnosti ProSchool, pôsobím aj v Konzultačno-poradenskom centre na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venujem poradenským aktivitám pre
pedagogických zamestnancov, a som členkou redakčnej rady časopisu E-mental: elektronický
časopis o mentálnom zdraví, kam pravidelne prispievam.

Okrem uvedených oblastí sa zameriavam aj na témy z oblasti manažmentu ako rozvoj
manažérskych kompetencií, zvládanie stresu, time management, komunikácia a prezentácia,
základy firemného vzdelávania, trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja dospelých (happiness
management, work-life balance, age management, kolegiálne učenie sa, talent management
a i.) a pod.

Do spoločnosti prinášam úplne nový obraz o slobode v práci, zameraný viac na človeka, na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu a spoluprácu, ale aj nový pohľad na školu a vzdelávanie. Participujem pri realizácii rôznych iniciatív, resp. projektov v priestore vzdelávania, slobodného, ​​dôstojného a zodpovedného podnikania, ekológie, sociálnejšieho usporiadania spoločnosti. Vo všetkých spomenutých sférach sa zameriavam viac na vnútorné prežívanie účastníkov vzdelávaní. Preto sa považujem za zážitkového rečníka, sociálneho inovátora, kultúrneho kreatívca.

 

V oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení sa už viac ako 20 rokov venujem spoznávaniu alternatívnych foriem pedagogiky. Pôsobím ako lektor intuitívnej pedagogiky na Slovensku i v Čechách. V intuitívnej pedagogike je jedným z pilierov schopnosť hrať sa, naplno byť v prítomnosti. Deti takto získavajú veľmi osobný a záujmu plný vzťah ku svetu okolo seba. V rámci workshopov sa veľa hýbeme, skáčeme, naháňame sa, tlieskame, improvizujeme, aby sme v sebe mohli znovu oživiť náš základný stav – stav hravosti, spontánnosti, prirodzenosti a bytia v prúde. Prepojením myslenia, cítenia a pohybu nášho tela nachádzame nový stav celistvosti.

 

Vo všetkých spomenutých oblastiach môjho pôsobenia sa snažím o to, aby účastníci podujatí najskôr pocítili benefity na sebe. Som presvedčený o tom, že šťastie a spokojnosť v nás je našou prirodzenou podstatou. Kto ju objaví v sebe, ten ju môže šíriť zase ďalej.

https://zivysvet.com

Mgr. Martina Majzlíková

 

Venujem sa témam osobnostného rozvoja, individuálnemu poradenstvu, koučingu a terapeutickej práci. Som autorka kníh Šťastné vzťahy  a Šťastná žena, 12 krokov k šťastnému životu. Robím motivačné prednášky, workshopy a prispievam článkami do časopisu Balans. 

V rámci firemného prostredia prinášam témy cyklickosti pre ženy a učím ich ako v plnej miere využívať cyklický timemanagement.

 

 

  • Sme spoločnosť zaoberajúca sa vzdelávacou a poradenskou činnosťou.
  • Zameriavame sa na ľudké zdroje v organizáciách a vo firmách, rozvoju manažérskych a riadiacich kompetencií, zručností v oblasti vedenia a riadenia, zostavovaniu pracovných tímov, komunikácii, teambuldingovým aktivitám, ale aj optimalizácii vnútorného nastavenia zamestnancov v prospech firmy či organizácie.
  • Vychádzame z nových vedeckých poznatkov a štúdií u nás aj vo svete a vytvárame vlastné ucelené vzdelávacie koncepty.
  • Naši lektori sú fundovaní a skúsení odborníci.
  • Poskytujeme  konzultácie pre spoločnosti, ale aj jednotlivcov.

Referencie

V našich online programoch sa vzdeláva viac ako 10 000 ľúdí...

Pomáhali sme súkromným spoločnostiam  zvyšovať profesijné kompetencie ich zamestnancov.

Vzdelávali sme zamestnancov verejnej správy.

Spolupracovali sme s Úradom práce pri vzdelávaní dlhodobo nezamestnaných.

Prezenčne aj dinštančne sme vzdelávali zamestnancov viac ako 500 materských, základných, stredných škôl,  základných umeleckých škôl, poradenských zariadení a liečebno-výchovných sanatórií.

 

V komunikácií sa preškoli celý personál hotela a zamestnanci v manažérskych pozíciách sa vzdelávali v oblasti riadenia a vedenia. So vzdelávaním sme boli veľmi spokojní.
Marta Mergováriaditeľka Hotel Termál
Zlepšil som si svoje komunikačné schopnosti v oblasti predaja a komunikácie so zákazníkom.
Martin DekíšDD COMP
Vzdelávania sa zúčastnili naši obchodní predajcovia ako aj vedenie spoločnosti. Vnímam to ako prínos pre celú spoločnosť vo viacerých rovinách.
Dušan PíschRiaditeľ Zelmix s.r.o.