„Našim cieľom je pomôcť Vám efektívne rozvíjať Vašu organizáciu prostredníctvom vzdelávania zamestatncov, ale aj vedúcich pracovníkov. Poskytujeme priamu vzdelávaciu činnosť, online vzdelávanie, ale aj konzultácie a individuálne poradenstvo. Len kvalitný pracovný tím s dobrým vedením môže dlhodobo a perspektívne zabezpečovať efektívny chod spoločnosti. Veríme, že šťastný a spokojný zamestnanec je výkonnejším a produktívnejším zamestnancom, čo prináša osoh pre všetkých zainteresovaných."

 

Interní lektori

PaedDr. Marian Majzlík, PhD.

Moje profesijné pôsobenie je zamerané na vedenie a riadenie ľudí. Tejto oblasti som sa venoval aj v absolvovanom doktorandskom štúdiu, ktorého výskumné výsledky sú publikované na Slovensku a v zahraničí. Ich závery sú uplatniteľné v širokom spektre súkromného, štátneho a verejného sektora.

Inštitucionálne som sa roky vzdelával aj v otázkach komunikácie, vplyvu myslenia na komunikáciu, na vzťahy, na motiváciu zamestnávateľa a zamestnanca.

Získané vedomosti uplatňujem priamo v praxi. Zastával som rôzne riadiace funkcie vo verejnom a v súkromnom sektore, a v niektorých som činný aj v súčasnosti. Svoje skúsenosti s radosťou odovzdávam spolu s ostatnými lektormi pôsobiacimi v spoločnosti ProSchool našim klientom.

Aktívne sa snažím prispieť k tomu, aby naši klienti mali nie len teoretické vedomosti, ale hlavne, aby ich vedeli využiť v praxi. Spojenie teórie s praxou prináša nevyčísliteľný úžitok všetkým zainteresovaným stranám.

Mgr. Viktória Pančíková, PhD.

Magisterské aj doktorandské štúdium som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Andragogika. Počas štúdií som sa venovala prioritne problematike adaptačného vzdelávania a motivácie. Aktuálne pokračujem vo forme rigorózneho konania a orientujem sa na problematiku mentoringu.

Aktívne lektorujem, vytvára programy a obsahy rôznych vzdelávaní, zároveň som garantkou vzdelávacích programov zameraných na využívanie mentoringu a koučingu v školskom prostredí. Prednášam študentom pedagogiky a andragogiky na vysokých školách ako odborník z praxe. Oblasť vzdelávania dospelých ma zaujíma aj na vedeckej úrovni, o čom svedčí aj bohatá publikačná činnosť a účasť na vedeckých konferenciách. Taktiež som spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Profesijná andragogika (Temiaková a kol. 2020, UKF Nitra).

Pôsobím aj v Konzultačno-poradenskom centre na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, som členkou redakčnej rady časopisu E-mental: elektronický časopis o mentálnom zdraví, kam pravidelne prispieva.Okrem uvedených oblastí sa zameriavam aj na témy z oblasti manažmentu ako rozvoj manažérskych kompetencií, zvládanie stresu, time management, komunikácia a prezentácia, základy firemného vzdelávania, trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja dospelých (happiness management, work-life balance, age management, kolegiálne učenie sa, talent management a i.) a pod.

Mgr. Martina Majzlíková

Začněte psát zde...

  • Sme spoločnosť zaoberajúca sa vzdelávacou a poradenskou činnosťou.
  • Zameriavame sa na ľudké zdroje v organizáciách a vo firmách, rozvoju manažérskych a riadiacich kompetencií, zručností v oblasti vedenia a riadenia, zostavovaniu pracovných tímov, komunikácii, teambuldingovým aktivitám, ale aj optimalizácii vnútorného nastavenia zamestnancov v prospech firmy či organizácie.
  • Vychádzame z nových vedeckých poznatkov a štúdií u nás aj vo svete a vytvárame vlastné ucelené vzdelávacie koncepty.
  • Naši lektori sú fundovaní a skúsení odborníci.
  • Poskytujeme  konzultácie pre spoločnosti, ale aj jednotlivcov.

Referencie

V našich online programoch sa vzdeláva viac ako 4 000 ľúdí...

Pomáhali sme súkromným spoločnostiam  zvyšovať profesijné kompetencie ich zamestnancov.

Vzdelávali sme zamestnancov verejnej správy.

Spolupracovali sme s Úradom práce pri vzdelávaní dlhodobo nezamestnaných.

Prezenčne aj dinštančne sme vzdelávali zamestnancov viac ako 300 materských, základných, stredných škôl,  základných umeleckých škôl, poradenských zariadení a liečebno-výchovných sanatórií.

 

V komunikácií sa preškoli celý personál hotela a zamestnanci v manažérskych pozíciách sa vzdelávali v oblasti riadenia a vedenia. So vzdelávaním sme boli veľmi spokojní.
Marta Mergováriaditeľka Hotel Termál
Zlepšil som si svoje komunikačné schopnosti v oblasti predaja a komunikácie so zákazníkom.
Martin DekíšDD COMP
Vzdelávania sa zúčastnili naši obchodní predajcovia ako aj vedenie spoločnosti. Vnímam to ako prínos pre celú spoločnosť vo viacerých rovinách.
Dušan PíschRiaditeľ Zelmix s.r.o.