Vzdelávanie pre firmy a organizácie

 

1. Vzdelávanie formou prednášok, školení a workshopov

Na základe identifikácie vzdelávacích potrieb Vám vieme poskytnúť vzdelávanie v nasledujúcich oblastiach:

 • Zefektívnenie komunikácie (detaily verbálnej a neverbálnej komunikácie s využitím prvkov NLP a poznatkov z kvantovej fyziky), nácvik asertívnej komunikácie a prezentačných schopností (pripravíme podľa Vašich potrieb).
 • Nácvik a zvládnutie komunikačných zručností na všetkých úrovniach – až po úroveň komunikácie zamestnancov s klientmi.
 • Manažér a jeho vplyv na pohodu na pracovisku – zaradenie prvkov z Happiness manažmentu so špecifickým cieľom udržania si zamestnancov.
 • Tvorba pracovných tímov (s využitím psychotestov).
 • Mentoring od A až po Z.
 • Využitie prvkov koučingu v zamestnaní, nácvik koučovacích zručností  ako cesta progresu zamestnanca.
 • Podpora talentov (talent management), aby talentovaní a šikovní zamestnanci ostali a neodišli inam.
 • Riešenie negatívnych javov na pracovisku ako sú napríklad konflikty v zamestnaní a ich riešenie.
 • Stress a time management, zvládanie záťažových situácií, zvládanie negatívnych situácii ako je únava zamestnancov, vyhorenie (work-life balance).
 • Open space syndróm - alebo čo so sebou prináša práca v otvorených kanceláriách. Vyrovnanie sa so záťažovými situáciami, ktoré so sebou prináša.
 • Age management – špecifiká osobností rôznych vekových skupín, nastavenie prístupov k zamestnancom podľa veku.
 • Efektívna motivácia - ako zvýšiť výkon zamestnancov.
 • Efektívna spätná väzba a hodnotenie - aby hodnotenie nebolelo, ale bolo férové, pravdivé a povzbudilo k lepším výkonom.
 • Team building - stmeľovanie kolektívu a jedinečné zážitky s dvojicou M. Majzlík a P. Živý  s možnosťou zaradenia ďalších aktivít vzdelávacieho charakteru do programu. 
 • Ponúkame vzdelávania aj pre verejnú a štátnu správu – pozrite video napr. na vzdelávanie zamerané v oblasti komunikácie alebo využitie mentoringu a koučingu vo verejnej správe.

Rozvoj komunikačných schopností

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Koučing a mentoring vo verejnej správe

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

2. Nastavenie procesov vzdelávania 

Máte firmu a uvažujete ako efektívne nastaviť rozvoj a vzdelávanie svojich zamestnancov?  My Vám môžeme pomôcť v nasledovných oblastiach:

 • Základy firemného vzdelávania, ako veľa naučiť a napredovať. Ide o nastavenie systému vzdelávania a rozvoja vlastných zamestnancov.
 • Nastaviť mentoring.

 • Nastavenie adaptácie nových zamestnancov, vytvorenie systému pracovnej a sociálnej adaptácie.

 • Analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb podniku. Aby ste vzdelávali v tom, čo skutočne potrebujete.

 • Rozvoj interných lektorov.

 • Inovatívne spôsoby vzdelávania na pracovisku  - on the job, aby vzdelávanie nebola nuda.
 • Koučing vo vzdelávaní.

 

3. Tvorba online vzdelávacích portálov

Online vzdelávanie patrí v súčasnosti medzi jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví vzdelávania. Do procesu učenia sa zapája viac zmyslov. Účastník vzdelávania obsah videa počuje, vidí, sú do neho vložené texty, teda aj číta. Texty priamo vo videu upriamujú pozornosť na kľúčové informácie, čím zároveň zvyšuje koncentráciu pozornosti, zlepšuje činnosť mozgu pri procese zapamätávania si. Preto je tento typ vzdelávania v súčasnosti veľmi žiadaný.  

 • Najväčšia prednosť online vzdelávania – online vzdelávanie môže byť realizované pre veľké množstvo ľudí konajúcich v prospech a v súčinnosti s Vašou spoločnosťou. V krátkom čase získa veľký počet účastníkov vzdelávania informácie ako základ pre osobnostný rast zamestnancov. Vzdelávanie je účastníkom k dispozícií v ľubovoľnom čase a opakovanie podľa ich individuálnych potrieb. Ide o získanie nových zdrojov v podobe potenciálu ľudí robiť svoju prácu efektívne a moderne. Investície do rozvoja osobnostných zdrojov sa odrazia v podobe udržania a rastu finančného zisku Vašej spoločnosti.
 • Hlavný cieľ online vzdelávania – Hlavným cieľom vzdelávania je vytvorenie vzdelávacieho portfólia s poskytnutím vedomostí potrebných na získanie potrebných profesijných zručností,  následných návykov ako aj na ich udržanie a rast.
 • Vzdelávací portál zvyčajne tvoria - vzdelávacie videá, učebné texty, pracovné listy, MP3 nahrávky a testy, na overenie získaných vedomostí. Obsahová náplň je tvorená a dopĺňaná o moderné a aktuálne témy napr. z oblasti mentoringu, koučingu, komunikácie, happiness manažmentu, time manažmentu a ďalšie témy podľa dohody so zadávateľom.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

4. Poradenstvo a konzultácie 

Poskytujeme skupinové a individuálne poradenstvo v oblastiach:

 • Zavádzanie a rozvoj vnútrofiremného vzdelávania vo všetkých typoch organizácií
 • Mentoring a koučing
 • Vytváranie adaptačného procesu pre novoprijatých zamestnancov
 • Príprava zamestnancov pre efektívnu komunikáciu a jej využitie v obchodnom styku
 • Zmena myslenia zamestnancov za účelom efektívnejšieho dosahovania cieľov organizácie a vyššej motivácie všetkých zamestnancov k práci
 • Spôsob výberu zamestnancov do manažérskych pozícií, rozvoj manažérskych kompetencií, využitie psychológie pre manažérov
 • Výber zážitkových teambuildingových aktivít s implementáciou vybraných hodnôt (po dohode)
 • Poradenstvo (v prípade záujmu aj realizácia) pri výbere vhodných zamestnancov, pri výberových konaniach a rôznych formách prijímacích konaní

Individuálne poradenstvo pre:

 • Lektorov - pre lektorov začínajúcich, bez andragogického vzdelania, takisto v oblastiach inovatívneho vzdelávania a vytvárania vhodnej klímy vo vzdelávacom procese
 • Manažérov - pri zostavovaní tímov a riešení problematických situácií na pracovisku, v oblasti komunikácie a vytvárania vhodných komunikačných stratégií
 • Personalistov - pri výbere zamestnancov a zostavovaní vhodných tímov

Rozvíjajte svoju firmu zvnútra a my Vám pomôžeme, ako na to. Vyskladajte si vlastné plnohodnotné vzdelávanie.

Kontakt: PaedDr. Marian Majzlík, PhD., 0908 558 306, marianmajzlik@gmail.com