Inovatívne využívanie mentoringu a koučingu v školskom prostredí

1.      Vzdelávanie je rozdelené na 3 samostatné školenia - 3x po 50 hodín.

3.      Jedno školenie - 18 hodín prezenčne (aktuálne cez Zoom), 32 dištančne, záverečná prezentácia pred 3 člennou komisiou.

4.      Ukončenie: odovzdanie prezentácie a dištančnej úlohy.

 

Témy inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín:

 

1. Inovatívne využívanie mentoringu v škole a v školskom zariadení

 • Možnosti implementácie mentoringu do školských zariadení (s prihliadnutím na jednotlivé typy), roviny a možnosti využívania, jeho hranice a obmedzenia.
 • Možnosti realizácie mentoringu ako formy podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ - mentoring v rôznych podobách adaptácie, mentoring ako podpora kariérneho postupu,  mentoring ako spôsob udržania a rozvoja kompetencií.
 • Vzťah mentoringu a kvality školy - implementácia mentoringu ako determinant zvyšovania kvality školy a školského zaradenia.
 •  Využívanie špecifických typov mentoringu v školských zariadeniach - kolegiálny, tímový, v dobrovoľníctve, v poradenstve, v medzigeneračnom učení, a i.

Inovatívne využívanie mentoringu v škole a v školskom zariadení v  rozsahu 50 hodín

Vzdelávanie začína po 1.6. 2021 s ukončením do 10.7.2021

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

CENA
150 EUR
Možnosť sumu za vzdelávanie uhradiť na tri splátky po 50 EUR mesačne

 

2. Rola a úlohy mentora v procese mentoringu

 • Ďalší rozvoj špecifických mentorských kompetencií (orientované na kompetencie andragogické, mentorské, kognitívne, sociálne a osobnostné).
 • Prepojenie mentoringu a akčného výskumu.
 • Prepojenie mentoringu a koučingu (využívanie koučovacích stratégií a prvkov koučingu počas realizácie mentoringu).

 

3. Možnosti využívania koučingu ako nástoja podpory profesijného rastu

 • Možnosti využívania koučingu ako možného spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ, riešenia problémov, konfliktných situácií, stanovovanie cieľov a vízií a pod.
 • Využitie koučingu ako prostriedku podpory kritického myslenia.
 • Vyžívanie techník koučingu ako bilančný kruh, priamka, vizualizácia a i, pri riešení problémov, vo vzdelávacom procese a ako podpora profesijného rastu PZ a OZ.
 • Hranice, možnosti a spôsoby využívania koučingu a jeho prvkov v rámci vekového rozhrania klientov koučingu.