ZAČIATOK 18.5. 2022 - UKONČENIE 16.6. 2022

TÉMA: Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory profesijného rastu

Vzdelávanie začína  18.5. 2022 s ukončením  16.6. 2022

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 18.5. 2022 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 25.5. 2022 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 26.5. 2022 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 16.6. 2022 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

 

Témy inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín:

 

1. Inovatívne využívanie mentoringu v škole a v školskom zariadení

 • Možnosti implementácie mentoringu do školských zariadení (s prihliadnutím na jednotlivé typy), roviny a možnosti využívania, jeho hranice a obmedzenia.
 • Možnosti realizácie mentoringu ako formy podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ - mentoring v rôznych podobách adaptácie, mentoring ako podpora kariérneho postupu,  mentoring ako spôsob udržania a rozvoja kompetencií.
 • Vzťah mentoringu a kvality školy - implementácia mentoringu ako determinant zvyšovania kvality školy a školského zaradenia.
 •  Využívanie špecifických typov mentoringu v školských zariadeniach - kolegiálny, tímový, v dobrovoľníctve, v poradenstve, v medzigeneračnom učení, a i.

 

2. Rola a úlohy mentora v procese mentoringu

 • Ďalší rozvoj špecifických mentorských kompetencií (orientované na kompetencie andragogické, mentorské, kognitívne, sociálne a osobnostné).
 • Prepojenie mentoringu a akčného výskumu.
 • Prepojenie mentoringu a koučingu (využívanie koučovacích stratégií a prvkov koučingu počas realizácie mentoringu).

 

3. Možnosti využívania koučingu ako nástoja podpory profesijného rastu

 • Možnosti využívania koučingu ako možného spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ, riešenia problémov, konfliktných situácií, stanovovanie cieľov a vízií a pod.
 • Využitie koučingu ako prostriedku podpory kritického myslenia.
 • Vyžívanie techník koučingu ako bilančný kruh, priamka, vizualizácia a i, pri riešení problémov, vo vzdelávacom procese a ako podpora profesijného rastu PZ a OZ.
 • Hranice, možnosti a spôsoby využívania koučingu a jeho prvkov v rámci vekového rozhrania klientov koučingu.