MENTORING  - ZAČIATOK 5.10. 2022 - UKONČENIE 10.11. 2022

KOUČING  - ZAČIATOK 19.10. 2022 - UKONČENIE 24.11. 2022

TÉMA: Inovatívne využívanie mentoringu v škole a v školskom zariadení

Vzdelávanie začína  5.10. 2022 s ukončením  10.11. 2022

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 5.10. 2022 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 6.10. 2022 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 20.10. 2022 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 10.11. 2022 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

CENA
120 EUR
Možnosť sumu za vzdelávanie uhradiť na tri splátky po 40 EUR mesačne

TÉMA: Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory profesijného rastu

Vzdelávanie začína  19.10. 2022 s ukončením 24.11. 2022

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 19.10. 2022 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 2.11. 2022 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 3.11. 2022 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 24.11. 2022 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

CENA
120 EUR
Možnosť sumu za vzdelávanie uhradiť na tri splátky po 40 EUR mesačne

 

Témy inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín:

 

1. Inovatívne využívanie mentoringu v škole a v školskom zariadení

 • Možnosti implementácie mentoringu do školských zariadení (s prihliadnutím na jednotlivé typy), roviny a možnosti využívania, jeho hranice a obmedzenia.
 • Možnosti realizácie mentoringu ako formy podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ - mentoring v rôznych podobách adaptácie, mentoring ako podpora kariérneho postupu,  mentoring ako spôsob udržania a rozvoja kompetencií.
 • Vzťah mentoringu a kvality školy - implementácia mentoringu ako determinant zvyšovania kvality školy a školského zaradenia.
 •  Využívanie špecifických typov mentoringu v školských zariadeniach - kolegiálny, tímový, v dobrovoľníctve, v poradenstve, v medzigeneračnom učení, a i.

 

2. Rola a úlohy mentora v procese mentoringu

 • Ďalší rozvoj špecifických mentorských kompetencií (orientované na kompetencie andragogické, mentorské, kognitívne, sociálne a osobnostné).
 • Prepojenie mentoringu a akčného výskumu.
 • Prepojenie mentoringu a koučingu (využívanie koučovacích stratégií a prvkov koučingu počas realizácie mentoringu).

 

3. Možnosti využívania koučingu ako nástoja podpory profesijného rastu

 • Možnosti využívania koučingu ako možného spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ, riešenia problémov, konfliktných situácií, stanovovanie cieľov a vízií a pod.
 • Využitie koučingu ako prostriedku podpory kritického myslenia.
 • Vyžívanie techník koučingu ako bilančný kruh, priamka, vizualizácia a i, pri riešení problémov, vo vzdelávacom procese a ako podpora profesijného rastu PZ a OZ.
 • Hranice, možnosti a spôsoby využívania koučingu a jeho prvkov v rámci vekového rozhrania klientov koučingu.