Využívanie mentoringu vo firemnom prostredí a organizáciách

Vzdelávanie je zamerané prioritne na využívanie a implementáciu mentoringu do firemného prostredia. Cieľom tohto kurzu je naučiť manažérov firiem vedieť efektívne využívať techniky mentoringu vo Vašej firme. Takisto však môže prospieť k vytvoreniu pozície mentora, ktorý bude Vašu firmu rozvíjať zvnútra tým, že bude aktívne pomáhať a mentorovať zamestnancov s cieľom zvýšenia ich výkonu, ale aj pracovnej pohody. Mentoring vo firemnom prostredí a v organizáciách je vhodné využívať pri novo nastupujúcich zamestnancoch, ale aj pri zamestnancoch, ktorí prechádzajú z pozície na pozíciu alebo pri tých, ktorí potrebujú svoju pracovnú činnosť zdokonaliť. Obsahovú náplň tohto kurzu tvorí teória mentoringu, princípy mentoringu, úloha vedenia firmy pri zavádzaní mentoringu do pracovného prostredia a do firemného vzdelávania. Nasledujú roviny mentoringu, možnosti a hranice jeho využívania z pozície nadriadeného, z pozície kolegu alebo z pozície určeného mentora, ktorého je práve mentoring jedinou náplňou práce. Nosnou časťou však je samostatná realizácia mentoringu od jeho prípravy až po vyhodnotenie. Absolvent vzdelávania vie požívať techniku mentoringu vo svojej práci, a tak zvyšovať pracovné nasadenie ostatných kolegov.

Vzdelávanie je na základe Vašich potrieb možné prispôsobiť začiatočníkom, teda pri zavádzaní mentoringu alebo nadviazať a rozvíjať mentoringové kompetencie samotných mentorov, ale aj manažérov či interných lektorov.

 

Cieľová skupina:

 • všetky úrovne manažmentu organizácií právnych subjektov,
 • vedúci pracovníci,
 • majitelia firiem, budúci majitelia firiem,
 • zamestnanci pripravujúci sa na pozíciu mentora,
 • mentori,
 • interní lektori,
 • zamestnanci podieľajúci sa na adaptačnom procese nových zamestnancov,
 • vhodné pre zamestnancov súkromného, verejného alebo štátneho sektora.

 

Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
 • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa
 • maximálny odporúčaný počet účastníkov v jednej skupine je 15
 • cena kurzu sa pohybuje v rozpätí 79 – 175 € na jednu osobu, podľa požiadaviek zadávateľa
 • každý absolvent kurzu dostane certifikát o jeho absolvovaní