Rozvoj manažérskych kompetencií a psychológia pre manažérov  - osobnosť manažéra

Predstavujeme Vám sústavu vzdelávacích akcií venujúcu sa rozvoju manažérskych kompetencií. Táto vzdelávacia akcia je zameraná prioritne na osobnosť manažéra a dominujú témy ako time management, prokrastinácia a jej zvládanie, sebareflexia, psychohygiena, zvládanie záťažových situácií, syndróm vyhorenia (predchádzanie), supervízia, manažérska komunikácia a asertivita. Cieľom tohto kurzu je, aby manažér vedel efektívne pracovať so svojimi kolegami, so svojím časom, aby vedel zvládať rôzne problematické situácie na pracovisku. Rozvíja seba a svoje riadiace kompetencie, a zároveň prostredníctvom svojej práce efektívne vedie ľudí, či svoj tím. Elimináciou negatívnych faktorov tak zvyšuje výkonnosť daného tímu. Účastník vzdelávania takto zvyšuje svoje profesijné kompetencie v oblasti riadenia, učí sa zvládať náročné situácie, osvojuje si techniky riadenia času a tieto vedomosti vie aplikovať aj do pracovného života ostatných kolegov.

 

Cieľová skupina:

  • všetky úrovne manažmentu organizácií právnych subjektov,
  • zamestnanci pripravujúci sa na pozíciu manažéra,
  • majitelia firiem, budúci majitelia firiem,
  • vhodné pre zamestnancov súkromného, verejného alebo štátneho sektora.

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa
  • maximálny odporúčaný počet účastníkov v jednej skupine je 15
  • cena kurzu sa pohybuje v rozpätí 79 – 175 € na jednu osobu, podľa požiadaviek zadávateľa
  • každý absolvent kurzu dostane certifikát o jeho absolvovaní