Prvý akčný plán plnenia stratégie inkl. prístupu…(MŠVVaŠ SR, 2022)