ZÁVEREČNÉ UKONČENIE

Mentoring a koučing v školskom prostredí

Celkové ukončenie vzdelávania

Mentoring a koučing v školskom prostredí

PODMIENKY UKONČENIA:

 • vypracovanie prezentácie na vybranú tému z obsahu vzdelávania najlepšie vo forme PowerPoint, prezentovanie pred skúšobnou komisiou, pohovor,
 • preskúšanie obsahu vzdelávania členmi skúšobnej komisie formou diskusie.

 

Celkové ukončenie sa uskutoční na záverečnom stretnutí  pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou z obsahu vzdelávacieho programu a predstavením Vašej prezentácie:

Témy záverečných prezentácií:

 1. Možnosti vedenia školy pri podpore mentoringu a koučingu v školách.
 2. Výhody a úskalia využívania mentoringu v rovine nadriadený - podriadený.
 3. Možnosti využitia mentoringu v adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl.
 4. Etika mentoringu - kde končia jeho hranice a ako udržať optimálne vzťahy po jeho ukončení?
 5. Alternatívne spôsoby využitia mentoringu v škole - príklady vlastnej praxe.
 6. Využívanie skúseností mentora alebo učenie sa na vlastných chybách mentorovaného?
 7. Sebarozvoj pedagogického a odborného zamestnanca v role mentora.
 8. Faktory ovplyvňujúce plánovanie mentoringu v školách a ako zvládať kumulovanie povinností.
 9. Výber optimálnej formy mentoringu v škole - výhody a úskalia.
 10. Sociálny verzus vzdelávací aspekt mentoringu v škole.
 11. Vzťah mentoringu a koučingu, ich možné prepojenie v prostredí školy.
 12. Mentoring a koučing ako nástroj motivácie k ďalšiemu profesijnému rozvoju pedagogického zboru školy.
 13. Možnosti využitia koučingu v školách, námety na základe vlastnej praxe.
 14. Silné stránky a úskalia využívania interného koučingu v školách.
 15. Koučovací rozhovor a jeho špecifiká.

Súbory na stiahnutie