ZÁVEREČNÉ UKONČENIE

Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania

Podmienky ukončenia programu

Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania

Celkové ukončenie záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou z obsahu vzdelávacieho programu:

 • odovzdanie ucelenej tematickej práce v rozsahu 10 - 15A4 textu,
 • vypracovanie prezentácie najlepšie vo forme PowerPoint, jej prezentovanie pred skúšobnou komisiou (15 - 20 min.),
 • pohovor k problematike (15 - 20 min.).

Témy prác a záverečného pohovoru:

 1. Adaptačné vzdelávanie z hľadiska legislatívy, školy a z hľadiska uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca.
 2. Aký by mal byť ideálny uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec?
 3. Začínajúci učitelia, pedagogickí a odborní zamestnanci ako špecifická cieľová skupina vo vzdelávaní dospelých.
 4. Sociálna a pracovná adaptácia začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov.
 5. Analýza vzdelávacích potrieb začínajúcich pedagogických/odborných zamestnancov.
 6. Tradičné metódy využívané v adaptačnom vzdelávaní - analýza, klady a slabé stránky.
 7. Hodnotenie začínajúceho pedagogického/odborného zamestnanca - hodnotenie ako nástroj motivácie.
 8. Vyvážené využívanie foriem a metód v adaptačnom vzdelávaní - ako nájsť rovnováhu a udržať efektivitu vzdelávania.
 9. Kreatívne riešenia individuálnych potrieb a problematických situácií príznačných pre proces adaptácie.
 10. Využitie akčného výskumu a kolegiálneho učenia sa v adaptačnom vzdelávaní a ich možné prepojenia.
 11. Špecifiká uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca ako mentora.
 12. Silné stránky a nevýhody zavádzania mentoringu do adaptačného vzdelávania.
 13. Špecifiká realizácie mentoringu v školskom prostredí.
 14. Spätná väzba ako stabilná súčasť mentoringu začínajúcich pedagogických/odborných zamestnancov.
 15. Podpora mentoringu v adaptačnom vzdelávaní z pozície vedenia školy.
 16. Iná téma súvisiaca s obsahom vzdelávania na základe obojstrannej dohody, pričom téma nemôže byť zhodná s výstupmi z dištančného.

 

Vyberte si ľubovoľnú tému, pri práci používajte odbornú literatúru, ktorú uveďte v zozname.

 

Formálne požiadavky:

Predná strana musí byť označená:

 • meno a priezvisko,
 • názov práce + označenie záverečná práca,
 • názov kurzu,
 • dátum a miesto realizácie kurzu.

Formátovanie strany:

 • písmo Times New Roman, veľkosť 12b.,
 • okraje 2,5 cm,
 • riadkovanie 1,5.

Práce (všetky naraz) pošlite na mail: proschool.kurzy@gmail.com aspoň 2 dni pred ukončením vzdelávania a práce v tlačenej verzii odovzdajte na záverečnom stretnutí.

 

 

Súbory na stiahnutie