NAŠI LEKTORI

PaedDr. Marian Majzlík, PhD.

Moje profesijné pôsobenie je zamerané na vedenie a riadenie ľudí. Tejto oblasti som sa venoval aj v absolvovanom doktorandskom štúdiu, ktorého výskumné výsledky sú publikované na Slovensku a v zahraničí. Ich závery sú uplatniteľné v širokom spektre súkromného, štátneho a verejného sektora.

Inštitucionálne som sa roky vzdelával aj v otázkach komunikácie, vplyvu myslenia na komunikáciu, na vzťahy, na motiváciu zamestnávateľa a zamestnanca.

Získané vedomosti uplatňujem priamo v praxi. Zastával som rôzne riadiace funkcie vo verejnom a v súkromnom sektore, a v niektorých som činný aj v súčasnosti. Svoje skúsenosti s radosťou odovzdávam spolu s ostatnými lektormi pôsobiacimi v spoločnosti ProSchool našim klientom.

Aktívne sa snažím prispieť k tomu, aby naši klienti mali nie len teoretické vedomosti, ale hlavne, aby ich vedeli využiť v praxi. Spojenie teórie s praxou prináša nevyčísliteľný úžitok všetkým zainteresovaným stranám.

 

 

Mgr. Viktória Pančíková, PhD.

Vyštudovala som andragogiku v špecializácii profesijná andragogika. Počas doktorandského štúdia som sa prioritne venovala adaptačnému vzdelávaniu a mentoringu. V magisterskom štúdiu motivácii zamestnancov. Vzdelávanie dospelých ma vždy zaujímalo na praktickej a aj na vedeckej úrovni. V tejto oblasti aktívne publikujem a pôsobím v redakčnej rade psychologického časopisu.

Spomenutým odborným sféram sa aktívne venujem a neustále prehlbujem svoje vedomosti. Do môjho odborného portfólia patria aj témy ako koučing, realizácia firemného vzdelávania, príprava lektorov a rozvoj manažérskych kompetencií. V súčasnom mojom profesijnom pôsobení aktívne lektorujem spolu s ďalšími partnermi v spoločnosti ProSchool rôzne typy vzdelávaní, čím prehlbujeme vedomosti našich klientov.

Na vzdelávanie dospelých je potrebné sa pozerať interdisciplinárne, práve preto psychológia, najmä edukačná psychológia, psychológia práce a riadenia, a podniková psychológia tvoria veľkú časť môjho záujmu. Ich zavádzaním do praxe originálne obohacujem vzdelávanie, a to za účelom nielen finančného, ale aj odborného, v každodennom živote využiteľného zisku.