Koučing vo firemnom prostredí a organizáciách alebo manažér ako kouč

Vzdelávací kurz je zameraný na využívanie koučingu ako nástroja rozvoja v organizáciách a takisto sa venuje aj možnostiam využívania techniky koučingu v práci manažéra. Cieľom tohto kurzu je naučiť manažérov firiem vedieť efektívne využívať techniky koučingu a taktiež môže prospieť k vytvoreniu pozície kouča, ktorý bude Vašu firmu rozvíjať zvnútra tým, že bude aktívne koučovať zamestnancov s cieľom zvýšenia ich výkonu. Obsahovú náplň tohto kurzu tvorí základná teória koučingu, úloha vedenia firmy pri zavádzaní koučingu do pracovného prostredia, hranice a etika koučingu. Nasleduje rola a osobnosť kouča, kde sa zameriame aj na to, ako môže manažér vo svojej práci využívať techniku koučingu. Nosnou časťou však je samostatná realizácia koučingu, čiže venovať sa budeme najmä koučovaciemu rozhovoru od jeho prípravy až po vyhodnotenie. Účastník vzdelávania vie využívať techniku koučingu, efektívne vedie koučovací rozhovor a vie ho využiť aj ako nástroj motivácie.

Vzdelávanie je na základe Vašich potrieb možné prispôsobiť začiatočníkom, teda pri zavádzaní koučingu do organizácie alebo nadviazať a rozvíjať koučingové kompetencie samotných koučov, ale aj manažérov či interných lektorov.

 

Cieľová skupina:

  • všetky úrovne manažmentu organizácií právnych subjektov,
  • vedúci pracovníci,
  • majitelia firiem, budúci majitelia firiem,
  • zamestnanci pripravujúci sa na pozíciu kouča,
  • koučovia,
  • interní lektori,
  • vhodné pre zamestnancov súkromného, verejného alebo štátneho sektora.

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa