Akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Prilasovať sa na vzdelávanie je možné do 30.9.2018.

Vzdelávania budú realizované od októbra 2018 v mestách (Bratislava, Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov)  pri minimálnom počte 10 prihlásených záujemcov o vzdelávanie.

Ak si škola dokáže zabezpečiť dostatočný počet účastníkov (min. 8) je možné realizovať vzdelávanie aj priamo u Vás v škole.

Poplatok sa uhrádza po spustení vzdelávania a je možné uhradiť ho aj na splátky.

Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania

 

Počet kreditov: 25 

Cena vzdelávania: 148 EUR

Inovačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania:

Kombinovaná 110 hodín

Prezenčne - 4 stretnutia 

Dištančne - 82 hodín formou online kurzu 

Začiatok: október 2018

Ukončenie: január 2019

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvinúť a inovovať schopnosti a zručnosti uvádzajúcich pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby vedeli efektívne viesť adaptačné vzdelávanie začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov formou mentoringu, prostredníctvom kolegiálneho učenia sa a akčného výskumu.

Obsah vzdelávacieho programu:

 • Rola uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca
 • Osobnostné predpoklady uvádzajúceho pedagogického/ odborného zamestnanca
 • Sebareflexia uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca
 • Špecifiká vzdelávania dospelých
 • Začínajúci pedagogickí/odborní zamestnanci ako špecifická cieľová skupina vo vzdelávaní dospelých
 • Obsah a priebeh adaptačného vzdelávania
 • Význam a obsah adaptačného vzdelávania v profesijnom rozvoji
 • Priebeh adaptačného vzdelávania
 • Spätná väzba v adaptačnom vzdelávaní
 • Využívanie efektívnych metód a foriem v adaptačnom vzdelávaní
 • Vyvážené využívanie metód v adaptačnom vzdelávaní
 • Akčný výskum a jeho využitie počas adaptačného vzdelávania
 • Kolegiálne učenie sa v adaptačnom vzdelávaní
 • Realizácia adaptačného vzdelávania formou mentoringu
 • Teória mentoringu
 • Uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec ako mentor
 • Priebeh mentoringu

Profil absolventa:

Absolvent na základe úspešného absolvovania vzdelávania má prehľad o aktuálnej legislatíve v oblasti adaptačného vzdelávania a kariérneho systému pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Pozná a ovláda techniky odbúravania stresu, zvládania pracovnej záťaže, time managementu, efektívne vie realizovať sebareflexiu vlastnej práce. Pozná a do procesu adaptačného vzdelávania implementuje vedomosti o vzdelávaní dospelých. Pozná a efektívne využíva metódy vhodné pre adaptačné vzdelávanie ako je akčný výskum a kolegiálne učenie sa a dokáže adaptačné vzdelávanie viesť formou mentoringu. Je schopný efektívne hodnotiť a podávať spätnú väzbu. 

Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy),
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ základnej umeleckej školy,
 • učiteľ jazykovej školy,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ.

Kategórie odborných zamestnancov:

 • psychológ, školský psychológ,
 • školský logopéd,
 • špeciálny pedagóg,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Kariérové stupne:

 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou,
 • odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
 • odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

 


Prihlásenie na vzdelávanie

Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania

Mentoring a koučing v školskom prostredí

 

Počet kreditov: 15

Cena: 98 EUR

Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania:

Kombinovaná 60 hodín 

Prezenčne: 18 hodín - 3 stretnutia

Dištančne: 42 hodín - formou online kurzu

Začiatok: október 2018

Ukončenie: december 2018

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvinúť a aktualizovať schopnosti a zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby vedeli efektívne využívať mentoring a koučing ako nástroj vzdelávania v školskom prostredí v rovinách nadriadený – podriadený a kolega – kolega.

Obsah vzdelávacieho programu:

 • Teória mentoringu
 • Základné pojmy
 • Pedagogický/odborný zamestnanec ako mentor
 • Charakteristika mentora
 • Osobnostné predpoklady pre prácu mentora
 • Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí
 • Príprava mentoringu
 • Realizácia mentoringu
 • Vyhodnocovanie mentoringu
 • Koučing v školskom prostredí
 • Teória koučingu
 • Rola kouča
 • Proces koučingu

 

 

Profil absolventa:

Absolvent na základe úspešného ukončenia vzdelávacieho programu pozná a vie využívať mentoring a koučing ako formy rozvoja a vzdelávania v rovine nadriadený – podriadený a kolega – kolega v školskom prostredí. Absolvent vie zastávať rolu mentora a kouča, využíva rôzne techniky za účelom podpory a rozvoja mentorovaného. Takisto vie podávať relevantnú spätnú väzbu a hodnotenie.

 

Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy),
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ základnej umeleckej školy,
 • učiteľ jazykovej školy,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ.

 

Kategórie odborných zamestnancov:

 • psychológ, školský psychológ,
 • školský logopéd,
 • špeciálny pedagóg,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

 

Kariérové stupne:

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou,
 • samostatný odborný zamestnanec,
 • odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
 • odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

 

 

 

 

 


Prihlásenie na vzdelávanie

Mentoring a koučing v školskom prostredí