8. Adaptačné vzdelávanie ako východisko profesijného rozvoja