11. Nazeranie na emočne vypäté prejavy v nenásilnej komunikácii